Politam / Çocuk Adalet Sisteminde Kurumların ve Meslek Elemanlarının Görev, Rol ve Sorumlulukları  Ders Notları
Politam / Çocuk Adalet Sisteminde Kurumların ve Meslek Elemanlarının Görev, Rol ve Sorumlulukları Ders Notları
Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir. Çocuk Polisi, 0-18 yaş grubu gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda hizmet içi eğitim almış ve diğer r

Çocuk Adalet Sisteminde Kurumların ve Meslek Elemanlarının Görev, Rol ve Sorumlulukları


Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir.
Çocuk Polisi, 0-18 yaş grubu gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda hizmet içi eğitim almış ve diğer resmi polislerden ayrı olarak sivil 24 saat esasına göre çalışan polistir.
Suç isnadı ile gelenlerden 12 yaşından küçük ise kimlik tespiti yapılarak ailelerine teslim edilmektedir, 12-15 yaş grubu arasındaki çocuklar suç isnadı ile gelirse ilgili sağlık kuruluşundan fârik ve mümeyyiz raporu alınarak adli makamlara sevk işlemi yapılmaktadır.
Suça teşvik edildiği tespit edilen çocukların aileleri hakkında adli işlem başlatılır.
Herhangi bir kayıp çocuk müracaatı olduğunda ailelerin müracaatı alınarak, derhal bilgisayar kayıtlarına girilerek ülke genelinde araştırılması sağlanır.
Sokakta çalıştırılan çocuklardan ailesi tarafından geçim kaynağı olarak görülen aileler hakkında TCK’ ya göre adli işlem yapılır.
Uçucu, uyuşturucu, psikotrop madde bağımlısı olan çocukların tedavisi için sağlık kuruluşları ile iş birliği yapılarak tedavi olmaları sağlanır.
Sosyoloji, Latince “socius” ve Yunanca “logos” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir terimdir.
ÇKK’nın 15. Maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturmanın “bizzat” Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılması öngörülmüştür.
5395 sayılı ÇKK’da ayrıca çocuk yargılamasında görev yürütecek ayrı bir Savcılık Teşkilatı öngörülmemiştir. Ancak Kanunun 29. maddesinde Cumhuriyet Başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulacağı Cumhuriyet Başsavcısınca çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet alanında eğitilmiş olanlar arasından yeterli sayıda cumhuriyet savcısının bu büroda görevlendirileceği belirtilmiştir.
Çocuk Mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin kurulu bulunduğu yer yetki alanında işlenen suçlar bakımından çocuklar hakkındaki kamu davası, çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza mahkemesinde açılacaktır.
Çocuklarla ilgili soruşturmanın bizzat Cumhuriyet Savcılığınca yürütüleceğine ilişkin kural gereğince, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesi, parmak izi alma, teşhis, yer gösterme gibi işlemlerin yapılması sırasında bizzat hazır bulunması gerekir.
Çocuğun işlediği bir fiilden daha ağır bir suçtan dolayı yargılanması, toplum önündeki imajının hak etmediği şekilde zedelenmesine ve suçlu olarak damgalanmasına yol açmaktadır.
12 yaşından küçükler suç tespitinde kullanılamayacağından bunlar teşhis ve yer göstermede de kullanılamazlar. Aynı gerekçelerle 12 yaşından küçüklerin teşhis edilen veya teşhis eden olarak da kullanılması mümkün değildir.
Yüzleştirmenin kovuşturma aşamasında yapılması asıldır. Fakat gecikmesinde sakınca olan hallerde soruşturma aşamasında da hâkim tarafından da yapılabilir.
Çocuğun konutunda arama yapılması, çocuğun üstün yararına aykırı olacaksa hâkim tarafından arama kararı verilmemesi daha yerindedir.
El koyma işleminde çocuğun bir eşyası alınacaksa, alınan eşyanın çocuk için ifade ettiği ve çocuğun eğitimi ve gelişimi açısından ifade ettiği öneme bakılmalıdır.
Çocuğun tanıklıktan çekinme hakkı olan kişiler ile ilgili yazışmaları ve belgeleri bu kişilerde ise el konulamaz (CMK 124,126). Ancak çocuk kendi rızasıyla verebilir.
Gizli soruşturmacı, her durumda kamu görevlisi olması gerekeceğinden, bir çocuğun gizli soruşturmacı olması mümkün gözükmemektedir.
Sosyal inceleme; basit tanımıyla suça sürüklenen çocuğun ve içinde yaşadığı çevrenin bir uzman tarafından incelenmesini ve sonuçta verilecek hükmün çocuğun yararına daha uygun olmasını sağlamaya yönelik bir araştırma raporudur.
Çocuk Mahkemesi küçüğün velisi, vasisi veya bakıp gözetmeyi üzerine alan kimsenin ya da mağdurun talebi üzerine mahkeme tarafından kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı kaldırılarak çocuğun yargılanmasına karar verilebilir.
Sosyal inceleme raporu olmadan ceza sorumluluğu dolayısıyla da kovuşturma olanağı bulunup bulunamayacağına karar verilemeyeceğinden 12-15 yaş arası çocuklar hakkında sosyal incelemenin mutlaka yapılması gerekmektedir.

•Anayasa'mızın 90. maddesi, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaları kanun hükmünde kabul etmiştir. Çocuklarla ilgili uluslararası sözleşme hükümleri de yasalarımızda yapılan değişikliklerle iç hukukumuz hâline getirilmiştir.
•Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar CMK’nın genel hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır veya Cumhuriyet Savcısı emri ile kolluk tarafından yapılır. Genel hükümlerdeki bu düzenlemenin aksine 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 15. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturmanın “bizzat” Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılması öngörülmüştür.
•Çocuk Koruma Kanununun 31. maddesine göre çocuklarla ilgili soruşturmalarda ilgili kolluk görevlerinin kolluk içerisinde oluşturulacak ayrı birimlerce yerine getirileceği öngörülmüştür. Bu amaçla soruşturma aşamasında Polis ve Jandarma Teşkilatları kolluk birimleri olarak korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülecek hizmetlerinin düzenlemesi ve iyileştirilmesi amacıyla Emniyet Teşkilatınca bu amaçla tüm Türkiye çapında il emniyet müdürlükleri bünyesinde Çocuk Şube Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlüklerinde/Amirliklerinde Çocuk Büro Amirlikleri, Jandarma Genel Komutanlığınca da bazı İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları bünyesinde Çocuk Merkezleri kurulmuştur.
•ÇKK’da ayrıca çocuk yargılamasında görev yürütecek ayrı bir Savcılık teşkilatı öngörülmemiştir. Ancak kanunun 29. maddesinde Cumhuriyet Başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulacağı Cumhuriyet Başsavcısınca çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet alanında eğitilmiş olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuriyet Savcısının bu büroda görevlendirileceği belirtilmiştir.
•Suça sürüklenen çocuklarla soruşturma işlemlerinden suçun hukuki nitelendirilmesi, çağrı ve zorla getirme, gözaltına alma, teşhis, yüzleştirme, yer gösterme, önleme araması, arama, el koyma, gizli soruşturmacı, bilirkişi incelemesi, sosyal inceleme ve uzlaşma işlemleri Cumhuriyet Savcısının görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.
•Soruşturma bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. Soruşturmalar çocuklarla ilgili soruşturmanın bizzat Cumhuriyet Savcılığınca yürütüleceğine ilişkin kural gereğince, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesi, parmak izi alma, teşhis, yer gösterme gibi işlemlerin yapılması sırasında bizzat hazır bulunması gerekir.
•Soruşturma aşamasında görev alacak personelin, bu konuda eğitim almış uzman görevlilerce yapılması, çocuğun suçla tanışmasının veya tekrar suça karışmasının önlenmesi ve yeniden topluma kazandırılması büyük öneme sahiptir.


DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre soruşturmada esas amaç, çocuğun yüksek yararının gözetilmesidir.
b) Çocuk Koruma Kanunu çocuklarla ilgili soruşturmalar ilgili kolluk birimleri içerisinde oluşturulacak ayrı birimlerce yerine getirilir.
c) Soruşturma görevlileri çocuğun kronolojik ve gelişme yaşına en uygun mülakat şeklini, mülakat yapacak kişiyi ve kaydetme yöntemini iyi seçebilmesi açısından bu alanda eğitim almış uzman görevlilerden olmalıdır.
d) Çocuk şubede çalışan polisler sivil olarak ve 24 saat esasına göre çalışır.
e) Çocuk Koruma Kanunu gereği suça sürüklenen çocuğun suç soruşturmasının çocuk şubesinden sorumlu şube müdürü/büro amiri tarafından bizzat yapılması gerekmektedir.
2. Aşağıdaki birimlerden hangisi Çocuk şube müdürlüğü bünyesinde yer almaz?
a) Sosyal Hizmet Büro/Kısım Amirliği
b) Suç Önleme Büro/Kısım Amirliği
c) Kayıp Çocuklar Büro/Kısım Amirliği
d) Hırsızlık Büro/kısım Amirliği
e) Adli İşlemler Büro/Kısım Amirliği
3. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kolluğun çocuklara bakan birimince yapılan işlemlerden değildir?
a) Durdurma ve Kontrol
b) İfade alma
c) Yakalama
d) Kimlik sorma
e) Muhafaza altına alma
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Cumhuriyet Savcısının emriyle çocukların ifadesi kollukça alınır.
b) Çocuklar hakkındaki soruşturmalar bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılmalıdır.
c) İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları bünyesinde çocuk suçları ile mücadele için Çocuk Merkezleri görev yapmaktadır.
d) Polisin kimliği belirlenemeyen çocuğu tutma yetkisi vardır
e) 12-15 yaş grubu arasındaki çocuklar suç isnadı ile gelirse raporu alınarak adli makamlara sevk işlemi yapılmaktadır.
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kolluğun durdurma işlemi yapması ancak çocuğun korunması amacını taşıyor olmasına dayanmalıdır.
b) 12 yaşını doldurmamış olanlar ile 15 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler ancak kimlik tespiti amacıyla yakalanabilirler
c) 12 yaşını doldurmamış olanlar ile 15 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler suç tespiti amacıyla yakalanabilirler.
d) 18 yaşını doldurmamış olanlar ise bir suç isnadı ile yakalanabilirler.
e) Üst sınırı 5 yılı aşmayan suçlar bakımından yakalama yapılamaz. Bunun tek istisnası vardır; o da kimlik tespiti için yakalamadır.
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sağlık kontrolünün yasaya uygun biçimde gözaltına kabulde ve nakillerde yapılması hem çocuğun hakkıdır hem de soruşturma görevlilerinin görevidir.
b) Muhafaza altına alma amacı ile yakalama yapılmasına karşın, çocuk bir süre tutulup ve bu süre içerisinde korunma ihtiyacının tespiti ve giderilmesine yönelik herhangi bir yasal süreç işletilmeden serbest bırakılmış ise, hukuka aykırı bir yakalama söz konusu olmayacaktır.
c) Yakalamaya karşı başvuru sulh ceza hâkimine yapılır.
d) Kimlik belgesinin bulunmaması sebebiyle tutulan çocuklara doğrudan doğruya parmak izi ve resim çekilerek geçici nüfus kaydı çıkartılması ve koruma altına bu suretle alınması gerekir.
e) Suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile 15-18 yaş grubundaki çocuğun hareketini algılayabilme ve sonuçlarını kavrayabilme, hareketlerini bu doğrultuda yönlendirebilme yeteneğine sahip olup olmadığı araştırılmaz.
7. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Şube Müdürlüğüne gelen çocuklarla ilgili yapılan işlemlerden değildir?
a) 12-15 yaş grubundaki çocuklar suç isnadı ile gelirse ilgili sağlık kuruluşundan fârik ve mümeyyiz raporu alınarak adli makamlara sevk işlemi yapılmaktadır.
b) Sokakta çalıştırılan çocuklardan ailesi tarafından geçim kaynağı olarak görülen aileler hakkında TCK’ ya göre adli işlem yapılır.
c) Suça teşvik edildiği tespit edilen çocukların aileleri hakkında adli işlem başlatılır.
d) Yasalar çerçevesinde suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilirler.
e) Sosyal çalışmacı ile görüştürülerek çocuğu suça iten nedenler araştırılarak tekrar suç işlemesini önleyici çalışmalar yapılır.
8. Aşağıdaki hangisi çocuklarla ilgili soruşturmalarda Cumhuriyet Savcısının görevleri arasında değildir?
a) Çocuklarla ilgili soruşturmanın bizzat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülür.
b) Cumhuriyet Savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.
c) Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesi, parmak izi alma, teşhis, yer gösterme gibi işlemlerin yapılması sırasında bizzat hazır bulunması gerekir.
d) Cumhuriyet Savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasına karar verir.
e) Suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışır.
9. Aşağıdaki hangisi çocuklarla ilgili soruşturmalarda Cumhuriyet Savcısının yetkileri arasında değildir?
a) Teşhis
b) Gözaltına alma
c) Çağrı ve zorla getirme
d) Suçun Hukuki nitelendirilmesi
e) Çocukların gözaltına alınması için Cumhuriyet Savcısının sözlü emir vermiş olması
10. Aşağıdakilerden hangisi kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın sonuçlarından değildir?
a) İletişimin tespiti ve denetlemeye ilişkin kayıtlar muhafaza edilmek üzere dosyaya kaldırılır.
b) Şüpheli serbest kalır.
c) İletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması kararlarının uygulanmasına CMK 173/1 uyarınca tanınan 15 günlük itiraz süresi beklenmeden derhal son verilir.
d) Maddi-manevi tazminat talep etme hakkı doğar.
e) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça aynı eylemden dolayı kamu davası açılamaz.

Cevap Anahtarı: 1.E, 2.D, 3.B, 4.A, 5.C, 6.B, 7.D, 8.D, 9.E, 10.A

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE KURUMLARIN VE MESLEK ELEMANLARININ GÖREV, ROL VE SORUMLULUKLARI: KOVUŞTURMA EVRESİ VE ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ  4 Ünite
Özet

•Çocuk mahkemeleri; çocuğun kişilik ve gelişim özelliklerini dikkate alan, onun yargılama sürecinden en az düzeyde zarar görmesini amaçlayan ve suçun neden işlendiği üzerine odaklanarak altta yatan sorunları çözmeye çalışan özel bir hukuk mahkemesidir. Çocuk mahkemesi hâkimlerinin suçlu çocukların psikolojilerini iyi anlamları, onları çevreleri içinde değerlendirmeleri, onların ıslah ve rehabilite olmalarını sağlayacak bir karara varmaları gerekmektedir. Bu süreçte çocuk mahkemesinde görev alan diğer profesyoneller; sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikiyatrlar, çocuk gelişimi uzmanları, pedagog, savcı ve avukatlardır.
•Çocuk Koruma Kanunu'nda gösterilen ceza ve tedbirlerin uygulanmasından önce küçüğün işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden bedenî, akli ve ruhi durumu mütehassıs kimselere tespit ettirilir. Çocuk mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin de kanunda belirtilen özellikleri taşıyan ve alanında yeterli eğitim almış olanlardan seçilmesi önemlidir.
•Sosyal hizmet mesleğinin yürütücüleri olan sosyal hizmet uzmanları, çocuk mahkemelerinde çocuğu suça iten nedenleri araştırır ve bunları çözümlemeye çalışır. Sosyal hizmet uzmanı bu amaç çerçevesinde mahkeme heyetine sunmak üzere sosyal inceleme raporları hazırlar. Bu sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasında sosyal hizmet uzmanı, yalnız suçlu çocuk ile değil onun ailesi, arkadaşları ve okul çevresi ile birlikte de çalışır. Çünkü sosyal hizmet uzmanı, bireyin sosyal çevresiyle ilişkisinin ne denli önemli olduğunu benimsemiş bir meslek elemanıdır.
•Çocuk mahkemeleri, çocukların özel ve adil yargılanmaları için son derece önemli mahkemeler olması yanında mevcut çocuk mahkemeleri sayısı, ülkemiz açısından son derece yetersizdir. Çocuk mahkemeleri sayılarının artırılması, çocuk suçluların kişilik ve gelişim özelliklerine göre uygun olarak yargılanmaları için son derece gereklidir. Unutulmamalıdır ki; soruşturma ve kovuşturma sürecinde yaşanan hatıralar çocukların geleceklerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Bu nedenle çocukların Çocuk Mahkemeleri Kanunu'na uygun olarak çocuk mahkemelerinde yargılanmaları, en uygun cezanın ya da suça sürüklenmiş çocuklar hakkında 5395 sayılı ÇKK’da belirlenen danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbirlerinden en uygun olanlarının hükme bağlanması büyük bir önem arz etmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıda belirtilen meslek elemanlarından hangisi çocuk mahkemelerinde görev yapmamaktadır?
a) Müdafi
b) Psikolog
c) Sosyal çalışmacı
d) Uzman çocuk doktoru
e) Pedagog
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuk mahkemeleri suçun mağduru olan çocukları koruma, istismar sonucu suç işleyen çocukları kurtarma düşüncesi ile ortaya çıkmıştır.
b) Çocuk hakkında alınacak karar; çocuğun tüm gelişimsel özellikleri, gereksinmeleri ve özel koşulları dikkate alınarak verilmelidir.
c) Hukuki anlamda suç sayılan bir eylemin, cezai ehliyet anlamında, kişiliğin oluşma evresi olan çocukluk dönemi ile yetişkinlik dönemdeki karşılığı doğal olarak farklı olmalıdır.
d) Mahkemelerde görev yapacak hâkimlerin, suça itilmiş çocukların yargılanmasını gerekli şekilde yapabilmeleri için gereken niteliklere sahip olmaları gerekir.
e) Çocuk mahkemeleri hangi çocukların bu mahkemelerde yargılanacak olmalar konusunda seçme hakkına sahiptir.
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuk ağır ceza mahkemesinde sosyal çalışmacı görev yapmaz.
b) Çocuk mahkemesi asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar.
c) Çocuk mahkemelerinde, çocuk ağır ceza mahkemelerinden farklı olarak, yapılan duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı bulunmaz.
d) Çocuk ağır ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlara bakar.
e) Çocuk mahkemesi tek hâkimden oluşur.
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuk mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturmalar Cumhuriyet başsavcılığı ve görevli mahkemelerce yetişkinlere uygulanan kanun hükümlerine göre yapılır.
b) Çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde bu mahkemeler kurulup göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturmalar Cumhuriyet başsavcılığı ve görevli mahkemelerce çocuklara uygulanan Kanun hükümlerine göre yapılır.
c) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargılamanın her aşamasında, çocuk mahkemelerinin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir.
d) Birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür.
e) Çocukların yetişkinlerle beraber suç işlemesi hâlinde, mahkeme, yetişkinlerden ayrı yürüttüğü çocuk hakkındaki yargılamayı, genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir.
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanık çocukla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.
b) “Vekil” kavramı, şüpheli ya da sanığın savunmasını yapan avukatı temsil etmekte iken “müdafi” kavramı ise mağdur adına temsilde bulunan avukatı ifade etmektedir.
c) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.
d) Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz.
e) Müdafi ve vekilin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet Savcısı’nın istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çocukların yetişkinlerle beraber suç işlemesi hâlinde, mahkeme, yetişkinlerden ayrı yürüttüğü çocuk hakkındaki yargılamayı, genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir.
b) Çocuk ağır ceza mahkemeleri bir başkan ve iki üye ile toplanır.
c) Çocuk mahkemeleri 5395 S. ÇKK’nın 25. maddesine göre her il merkezinde ve ayrıca bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Adalet Bakanlığının görüşü alınarak kurulabilirler.
d) Çocuk ağır ceza mahkemeleri çocuklar tarafından işlenen, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarla ilgili davalara bakar.
e) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı bulunur.
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Her çocuk mahkemesine en az bir olmak üzere mahkemelerin iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak sosyal çalışma görevlisi Adalet Bakanlığı tarafından atanır.
b) Sosyal çalışma görevlisi, çocuk adalet sistemi içerisindeki çocuk hakkında sosyal inceleme yapmak ve çocuğa adalet sürecinde rehberlik etmek üzere çocuğun yanında bulunmakla görevlidir.
c) İfade alma veya sorgu işlemi sırasında sosyal çalışma görevlisi, çocuğun yanında bulunamaz.
d) Sosyal inceleme yapmakla görevlendirilen sosyal çalışma görevlisi çocukla görüşme, aile ve okul durumunun incelenmesi dâhil olmak üzere gerekli araştırmayı yaptıktan sonra hazırladığı raporu görevlendiren mercie sunar.
e) Sosyal çalışma görevlisi olabilmek için psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında en az lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olma şartı vardır.
8. Aşağıdaki ilkelerden hangisi çocuk mahkemelerinde mahkeme aşamasında geçerli ilkelerden değildir?
a) Gizliliği
b) Ceza verilmemesi ilkesi
c) Sadeliği
d) Basitliği
e) Çabukluğu
9. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara özgü güvenlik tedbirleri arasında yer almaz?
a) Danışmanlık
b) Eğitim
c) Sağlık (Bakım)
d) Barınma
e) Gözetim altına alma
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Duruşmada çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi hazır bulunabilir.
b) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek görülmeyebilir.
c) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir.
d) On sekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapılması yasaktır.
e) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamından uzak kalmasını sağlamaya yönelik tedbirlerdir.

Cevap Anahtarı:1.D, 2.E, 3.A, 4.A, 5.B, 6.C, 7.C, 8.B, 9.E, 10.E


18 Ocak - 13:39 | Diğer Sınavlar Polislik | Yorum | Okunma Sayısı: 1949 | Etiket: KurumlarınRolSorumlulukları

İlginizi Çekebilir!

SOSYAL MEDYA

Herhangi bir döküman için telif hakkı ihlali olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tüm Hakları Saklıdır © 2012/2017 - Sınav Eğitim | Yazılım: Ceyhun ARSLAN